Jurnal haqqında

“Torpaqşünaslıq və aqrokimya” elmi-praktiki jurnalı (IİSSN: 2222-7882) 1935-ci ildə təsis olunubdur. Jurnal AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin rəhbərliyi altında nəşr olunur. Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması üçün tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər” qarşısında qoyulan yeni tələbləri əsasında qurulmuşdur. Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının iqtisad elmləri elm sahəsi üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunmasını tövsiyə etdiyi dövri elmi nəşrlər siyahısındadır. Jurnal, nəşr üçün yerli və xarici tədqiqatçıların Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələrini ildə 4 dəfə olmaqla rüblük olaraq nəşr edir.

Məqsəd və əhatə dairəsi

“Torpaqşünaslıq və aqrokimya” jurnalının məqsədi müasir elmin və aqrar siyasətin aktual mövzularına uyğun ümumkonseptual problemlərini nəzəri-praktiki cəhətdən ifadə edən orijinal məqalələrin nəşrinə üstünlük verməklə, aqrar sahədə yeni elmi biliklərin, o cümlədən innovasiyaların işıqlandırılması, elmi-tədqiqat nailiyyətlərinin elmi ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdır.

Jurnal aşağıdakı elm sahələri üzrə məqalələrin qəbulunu həyata keçirir:

  • Torpaqların genezisi, Beynəlxalq standartlara uyğun müasir nomenklaturası, təsnifatı, suvarılan torpaqlara antropogen təsirin nəzəri əsaslarının işlənməsi və torpaqların deqradasiyası;

  • Torpaq proseslərinin idarə olunmasının elmi əsasları;

  • Azərbaycanda Dövlət torpaq kadastrının elmi əsaslarla aparılması, torpaqların ekoloji münbitlik modelləri əsasında rayonlaşdırılması və respublikada keçirilən torpaq islahatının elmi təhlili;

  • Respublikada neftlə və texnogen çirklənmiş torpaqların rekultivasiya üsullarının işlənib hazırlanması;

  • Torpaqların mineraloji tərkibinin, bioloji fəallığının, humusluq vəziyyətinin tədqiqi və münbitliyin bər­pasının ekoloji və aqrokimyəvi əsasları;

  • Aqrokimyanın ekoloji problemləri;

  • Torpaqların aqrofiziki, optik və istilik xassələri bankının tərtibi;

Jurnal, nəşr üçün yerli və xarici tədqiqatçıların Azərbaycan, rus və ingilis dillərində məqalələrini ildə 4 dəfə olmaqla rüblük olaraq nəşr edir.

Ən son məqalələr